Skip to main content
Merhaba. Bir şey mi arıyorsunuz? Buraya Tıklayın
Harika! Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Doğru yere geldiniz!
Yeni kullanıcılara özel ipuçlarımız ile kontakt lens deneyimine harika bir başlangıç yapın
Kontakt lenslerinizin temizlik ve bakımı hakkında bilgi edinin

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sözleşme kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ertürk Sok. Keçeli Plaza No: 13 Kavacık, Beykoz, İstanbul, Türkiye adresinde mukim Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Johnson & Johnson”) tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla ve belirtilen kapsamda işlenmekte ve aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ, İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ 

Kişisel verileriniz, sizlerle sözleşmesel ilişkiye girilebilmesi ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının c bendinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI, ALICI GRUPLAR VE AKTARIM AMACI

Johnson & Johnson’a sağlayacağınız veriler;

 • Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Johnson & Johnson’ın yurt içi ve yurt dışı tedarikçileri ile veya hukuki bir yükümlülük bulunması halinde resmi kurum ve kuruluşlarla ve
 • Tarafımızca iç idari süreçlerimizin yürütülmesini sağlamak amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının f bendinde yer alan veri sorumlusunun meşru menfaatleri için, Türkiye iştiraki olduğumuz Johnson & Johnson Services Inc. de dahil olmak üzere Johnson & Johnson’ın yurt içinde ve yurt dışında yer alan grup şirketleri bünyesinde paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz sözlü olarak, doldurduğunuz formlar aracılığıyla ve e-posta vasıtasıyla elde edilmekte ve yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin olarak, [email protected] kayıtlı elektronik posta adresine, [email protected] elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla veya Ertürk Sok. Keçeli Plaza No: 13 Kavacık, Beykoz, İstanbul, Türkiye adresine yazılı olarak müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.